راز بلاگ

مرجع وبلاگ های ایرانی


نکاتی در خصوص شرکتهای تجارتی

شرکتهای تجارتی همیشه به موجب عقد بوجود می آیند و دارای شخصیت حقوقی می باشد به موجب ماده 583 قانون تجارت :کلیه شرکتهای تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند و با توجه به ماده195 قانون تجارت :ثبت کلیه شرکتهای مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانونی ثبت شرکتها است . در حقوق ایران در خصوص آغاز شخصیت حقوقی شرکتها ی تجارتی مطلبی بیان نشده است . لدا تعیین آغاز شخصیت حقوقی شرکت از این جهت مهم است که نقطه آغاز حقوق و تعهدات شرکت را معین می کند .

این که شرکت در چه تاریخی تشکیل میشود بستگی به نوع شرکت دارد و هر شرکتی تابع ضوابط خاصی است . در خصوص شرکت سهامی عام با توجه به ماده 17 لایحه اصلاحی قانون تجارت از زمانی که قبولی کتبی مدیران و بازرسان شرکت ، شرکت تشکیل شده محسوب می شود و در ماده 20 لایح اصلاحی قانون تجارت تاسیس شرکت سهامی خاص معین و ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکتها معین شده است . در مورد شرکت تضامنی و نسبی و با مسئولیت محدود با توجه به مواد 96و 118 و185 قانون تجارت زمانی شرکت تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد .

 برچسب ها:
منبع مطلب